قند ثابت خراسان

امار چغندر تحویلی 8 ساله

سال140013991398
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 595.524,96559,461,93637017,77542,462,999102.753,6008,256,828
رخ115.254,68037,112,56293.854,1205,332,233592,3504,493,713
ميانجام600.3524,76021,320,214574.5523,10522,982,307251.758,63522,957,888
زاوه 000000000
فریمان - 1000000002,508,512
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0022,903,630000000
جمع1,311.154,405140,798,3421,038.445,00070,777,539413.514,58538,216,941
سال13971396

1395
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 812.533,78026,151,0981,28250,91065,523,623983.7539,59053,495,869
رخ1806,9856,069,469278.910,12015,657,30428010,52013,847,838
ميانجام898.0534,84532,299,6761,599.7561,80074,425,7011,507.563,66072,388,604
زاوه 000481,6001,424,763115.53,3704,745,331
قهستان000000000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0044,606,4440069,815,074000
جمع1,890.5575,610109,126,6873,208.65124,430226,846,4652,886.75117,140144,477,642
سال13941393
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 773.531,82543,390,27238117,13520,563,734
رخ209.58,21012,300,737221.18,71010043773
ميانجام1,131.548,16555,138,53748421,64524442296
زاوه 233.57,7258,514,5982508,7856,832,588
قهستان00000417,548
شیرین000000
جام000000
غرب 0033,095,9730032,859,213
جمع2,34895,925152.440,1171,336.156,27595,159,152