امار چغندر تحویلی 9 ساله

سال1401
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 3161367657739833
رخ66320047797660
ميانجام5091643543360269
زاوه 932512864341
سایر شهرستانها520018136503
غرب 11012864341
جمع905.8033864180203745
سال140013991398
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 595.524,96559,461,93637017,77542,462,999102.753,6008,256,828
رخ115.254,68037,112,56293.854,1205,332,233592,3504,493,713
ميانجام600.3524,76021,320,214574.5523,10522,982,307251.758,63522,957,888
زاوه 000000000
فریمان - 1000000002,508,512
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0022,903,630000000
جمع1,311.154,405140,798,3421,038.445,00070,777,539413.514,58538,216,941
سال13971396

1395
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 812.533,78026,151,0981,28250,91065,523,623983.7539,59053,495,869
رخ1806,9856,069,469278.910,12015,657,30428010,52013,847,838
ميانجام898.0534,84532,299,6761,599.7561,80074,425,7011,507.563,66072,388,604
زاوه 000481,6001,424,763115.53,3704,745,331
قهستان000000000
شیرین000000000
جام000000000
غرب 0044,606,4440069,815,074000
جمع1,890.5575,610109,126,6873,208.65124,430226,846,4652,886.75117,140144,477,642
سال13941393
نام حوزهتعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)تعهد (هكتار)تعهد (تن)چغندر تحويلي(کیلو)
فريمان 773.531,82543,390,27238117,13520,563,734
رخ209.58,21012,300,737221.18,71010043773
ميانجام1,131.548,16555,138,53748421,64524442296
زاوه 233.57,7258,514,5982508,7856,832,588
قهستان00000417,548
شیرین000000
جام000000
غرب 0033,095,9730032,859,213
جمع2,34895,925152.440,1171,336.156,27595,159,152