قند ثابت خراسان

منشور اخلاقی کارکنان کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان