اعضای هیئت مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقینام نمایندهسمت
گسترش سرمايه گذاري ايرانياناقاي مسعود آهن فروشرئیس هیئت مدیره
نایب رئیس هیئت مدیرهآقاي محمدحسين حاج اسمعيلياننایب رئیس هیئت مدیره
آقاي ابراهيم دهقان پير فاقد نمايندهمدير عامل
امداد کار ايرانيانآقاي ابراهیم دهقان پیرعضو هيئت مديره
سرمايه گذاري سليمآقای فرهام دهقان قاديکلائيعضو هيئت مدیره
ترنيان سهمآقای مهرداد امامیعضو هيئت مدیره
توليدي و صنعتي گوهر فامآقاي مهدي اشرفعضو هيئت مدیره
حمل و نقل سمند ايرانيانآقای سيدعلي حسيني اصيلعضو هيئت مدیره