اعضای هیئت مدیره

نام عضو حقیقی یا حقوقینام نمایندهسمت
توليدي و صنعتي گوهر فامفاقد نماینده
ترنيان سهممسعود آهن فروشرئیس هیئت مدیره
سرمايه گذاري سليممحمود انتظاري سرکاريزيمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ايمن خودرو شرقابراهيم دهقان پيرعضو هيئت مديره
گردشگري راه سبز ثابت فريمانسيدعلي حسيني اصيلعضو هيئت مدیره
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسانمحمدحسين حاج اسمعيلياننایب رئیس هیئت مدیره
کشاورزي و باغات فريمانمهدي اشرفعضو هيئت مدیره