قند ثابت خراسان

گزارش های کدال

نمادنام شرکت در سازمان بورسعنوان اطلاعیهزمان انتشارپیوست
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۰:۱۱:۰۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰۸:۲۳:۲۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۴:۰۶:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۶:۵۲:۴۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۲:۱۲:۲۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۲:۵۹:۴۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۷:۲۵:۵۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴:۵۶:۱۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۵:۴۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۵:۱۹:۴۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۵:۴۶:۰۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۵:۳۷:۲۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مشارکت در عواید تقسیم سود یا منافع خالص دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰۸:۴۶:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۸:۰۸:۵۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۵:۱۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۲:۴۷:۴۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۱۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۲:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۴:۱۴:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۱:۴۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۷:۵۲:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۶:۲۷:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۵:۲۱:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۴:۵۴:۱۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱.۷۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۴:۲۶:۳۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۷:۵۶:۳۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۱:۵۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۸:۵۸:۴۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۰:۳۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۲:۴۳:۰۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۳:۳۵:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۲:۱۸:۳۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰۹:۵۶:۰۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۳:۳۲:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۳:۱۰:۲۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام آتش سوزی جزئی در ضلع غربی کارخانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰۹:۵۶:۳۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۲:۲۱:۲۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰۷:۴۱:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۲:۳۹:۲۷