گزارش های کدال

نمادنام شرکت در سازمان بورسعنوان اطلاعیهزمان انتشارپیوست
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانکمیته انتصابات۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴:۵۳:۴۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴:۴۵:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴:۴۲:۱۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۴:۳۴:۳۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۷:۲۹:۰۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۵:۰۹:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۲:۰۱:۵۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتعلیق ورقه بهادار ناشر بعد از فرصت اعطا شده۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۰۸:۳۵:۳۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۷:۲۷:۱۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۷:۲۷:۱۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵:۳۵:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۱:۳۷:۰۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیم هیئت مدیره برای پیشنهاد طرح افزایش سرمایه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۲۰:۰۳:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانشفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده(اصلاحیه)۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۰:۲۷:۴۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانشفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۰:۳۰:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۰۹:۳۲:۴۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۲:۲۵:۵۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱۳:۵۰:۰۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۵.۸۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱۰:۰۰:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۰۹:۴۶:۳۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۳:۴۶:۳۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۰۷:۵۷:۲۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۴:۵۲:۳۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان)۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱۴:۲۱:۲۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان)۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۵:۰۹:۴۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۴.۹۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱۳:۲۱:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۳:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۳:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱۰:۴۳:۴۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۲/۰۷ ۱۰:۲۹:۴۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۳:۲۳:۴۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ۱۳:۱۲:۵۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ۱۳:۴۷:۰۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۹:۰۰:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۶:۳۰:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۲:۱۰:۳۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان)۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۵:۳۹:۲۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۷:۰۳:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۱۳:۳۶:۵۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۱:۴۸:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۱۱:۲۶:۰۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۱۳:۰۳:۲۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴:۱۸:۴۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۱۴:۱۰:۴۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۱۴:۵۶:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۰۹:۱۹:۳۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۱۲:۳۶:۱۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۱۵:۵۸:۳۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۱۱:۵۹:۵۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۱۱:۳۰:۲۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۱۰/۱۷ ۱۰:۳۸:۵۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۱۳:۱۰:۱۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۲:۱۷:۳۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان)۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۲:۰۷:۳۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۱۱:۰۱:۵۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰۱۴۰۲/۰۹/۰۵ ۱۲:۴۶:۵۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار۱۴۰۲/۰۹/۰۱ ۱۰:۱۴:۴۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۷:۲۹:۲۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۱۷:۰۸:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰۹:۳۹:۱۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰۸:۰۹:۲۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۸/۳۰ ۰۷:۲۷:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۸/۲۹ ۱۰:۴۰:۵۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۲۰:۵۸:۳۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۲۰:۴۱:۵۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۱۳:۱۶:۱۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰۱۴۰۲/۰۸/۰۷ ۰۷:۲۹:۳۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۱۲:۲۳:۱۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱۲:۵۱:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱۱۴۰۲/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۳:۰۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۱۵:۱۲:۱۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱۱۴۰۲/۰۶/۰۵ ۱۱:۴۵:۵۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱۲.۳۷۱.۳۲۷ سهم قجام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ۱۲:۵۶:۴۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۵/۰۷ ۱۱:۵۸:۵۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۴:۲۲:۵۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۴:۱۳:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۴:۰۰:۲۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۴/۲۹ ۱۳:۵۸:۲۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۱۴:۲۷:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل۱۴۰۲/۰۳/۲۱ ۱۵:۰۴:۵۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۴:۳۵:۰۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴:۴۰:۴۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۴:۱۹:۳۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۲:۴۶:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۲/۱۶ ۱۳:۱۰:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت سردخانه های ثابت فریمان خراسان)۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۶:۴۴:۱۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۶:۲۳:۰۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان)۱۴۰۲/۰۲/۱۳ ۱۵:۵۷:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۶:۰۵:۴۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - انتقال ۶۰ میلیون سهم نماد قثابت به بازارگردان- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴:۵۹:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتوضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده۱۴۰۲/۰۲/۰۶ ۱۴:۳۹:۲۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده)۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱۵:۱۷:۱۱
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۳:۴۴:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱۲:۳۹:۱۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ۱۸:۲۶:۲۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)۱۴۰۲/۰۱/۱۵ ۱۳:۴۵:۵۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۰:۲۳:۴۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۱۲:۳۴:۴۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناساسنامه شرکت مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۰:۱۱:۰۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۰۸:۲۳:۲۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۱۴:۰۶:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۱۶:۵۲:۴۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۲:۱۲:۲۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۱۲:۵۹:۴۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۷:۲۵:۵۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانخلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱۵:۴۰:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴:۵۶:۱۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴:۰۵:۴۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰۱۴۰۱/۱۱/۰۵ ۱۵:۱۹:۴۶
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۵:۴۶:۰۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۱/۰۴ ۱۵:۳۷:۲۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - مشارکت در عواید تقسیم سود یا منافع خالص دارایی ها- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۱۰/۱۲ ۰۸:۴۶:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰۱۴۰۱/۱۰/۰۷ ۱۸:۰۸:۵۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۲:۱۵:۱۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۲:۴۷:۴۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراساناطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۳:۱۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۶:۵۲:۰۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۴:۱۴:۱۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۱۳:۴۱:۴۴
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۷:۵۲:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش کنترل های داخلی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۶:۲۷:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۵:۲۱:۱۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۴:۵۴:۱۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - فروش ۱.۷۰۰.۰۰۰ سهم قیستو- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۱۹ ۱۴:۲۶:۳۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانصورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۸/۱۸ ۱۷:۵۶:۳۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۲:۲۱:۵۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۸ ۱۸:۵۸:۴۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰۱۴۰۱/۰۸/۰۷ ۱۳:۲۰:۳۵
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانآگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۲:۴۳:۰۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱۱۴۰۱/۰۶/۰۷ ۱۳:۳۵:۳۳
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۱۲:۱۸:۳۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۰۹:۵۶:۰۰
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۳:۳۲:۰۷
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۳:۱۰:۲۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانافشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اعلام آتش سوزی جزئی در ضلع غربی کارخانه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۰۹ ۰۹:۵۶:۳۹
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانگزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۲:۲۱:۲۲
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانمعرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۰۷:۴۱:۰۸
قثابتکارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسانتصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۲:۳۹:۲۷