مقالات مرتبط با صنعت قند
عنوان دانلود
ارزيابی هزينه های کنترل آلايندگی آب صنعتی:
مطالعه صنعت تولید قندوشکر
دانلود
دستورالعملتخصصی مطالعات ارزیابی آثار وپیامدهای زیست محیطی
"کارخانجات تولید قند وشکر"
دانلود