تفاله چغندر

تفاله چغندر قند محصول فرعی و جانبی است که از صنعت چغندر قند بدست می آید. به دلیل فرآوری ، تفاله چغندر قند حاوی مقدار بسیار کمی قند می باشد. زمانی که قند ، آب و موادی دیگر از چغندر قند خارج شود ، تفاله آن بدست می آید. سپس تفاله ها را بوسیله دستگاه های مخصوص خشک می کنند و از آن برای جیره خوراکی حیوانات استفاده می کنند. مصرف تفاله چغندرقند در جیره غذایی حیوانات هیچ تاثیر منفی بر روی آنها ندارد، از این محصول می توان برای افزایش وزن اسب های کم وزن استفاده کرد ، زیرا تقریباً ۱۰۰۰ کیلو کالری انرژی را در هر پوند برای حیوانات تأمین می کند. مصرف این تفاله باعث تولید انرژی در بدن حیوان می گردد ولی این انرژی باعث افزایش گلوکز یا انسولین نمی شود و به آرامی برای تأمین پایدار انرژی ترشح می شود.