طرح جمع آوری زباله ها از دامان طبیعت با حضور قائم مقام محترم اجرایی مدیر عامل