تحویل چغندر تا امروز(1401/08/25)

با همت مدیران محترم و کشاورزان عزیز تحویل چغندر از مرز 100هزار تن گذشت