تحویل چغندر تا امروز(1401/09/09)

با همت مدیران محترم و کشاورزان عزیز تحویل چغندر از مرز  145  هزار تن گذشت