پاداش شکسته شدن رکورد تحویل چغندر در سال ۱۴۰۱

با شکسته شدن رکورد تحویل چغندر نسبت به سال گذشته با تصمیم مدیران محترم کارخانه قند ، ۵ کیلوگرم شکر سفید بین پرسنل توزیع گردید.