بازدید استاندار ختلان تاجیکستان، معاونت امور اقتصادی استانداری، فرماندار و مسئولین استان و شهرستان از کارخانه قند فریمان(۲۵-۰۲-۱۴۰۲)