انجام رایگان آزمایشات خاک شناسی

پیمانکاران گرامی
مدیریت کارخانه قند فریمان به پاس قدردانی از زحمات ارزشمند شما در جذب حداکثری چغندر
انجام آزمایشات خاک اعم از:
تست فسفر خاک تست پتاسیم خاک درصد T.N.V یا آهک خاک درصد کربن و اَزُت خاک محاسبه Ec شوری و Ph اسیدیته خاک تعیین بافت خاک
رایگان صورت می پذیرد.