🌱 آغاز تحویل چغندر در کارخانه قند فریمان 📅 ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲