بازدید سرپرست بانک توسعه تعاون خراسان رضوی از کارخانه قند فریمان - مهر 1402