تقدیر آموزش و پرورش شهرستان فریمان و دبیرستان مرحوم گرجستانی از کارخانه قند فریمان