بازدید جناب آقای حصادی - مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی 🌱 و جناب آقای ساربان - رئیس تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی (10-08-1402)