حضور مدیرعامل شرکت سلیم جناب آقای معماریان ، 🔹 مدیرعامل و هیئت مدیره قند ثابت در کارخانه قند فریمان
🌱و بازدید از بخش های نوسازی شده این کارخانه