آگهی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار جهت احداث تصفیه خانه فاضلاب صنعتی(تمدید شد)(22-03-1403)